Sommaren
Kursnamn Työkyvyn arviointi ja edistäminen toimintaterapiassa
Kursdatum 27.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jennie Nyman
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 26.02.2024 - 13.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Työkyvyn arviointi ja edistäminen toimintaterapiassa

27.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä työntekijään ja työympäristöön liittyviä tekijöitä jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja ymmärtää niiden vaikutusta työnhyvinvointiin. Opiskelija tunnistaa erilaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida henkilön työkykyä ja työympäristöä toimintaterapiassa, ja osaa myös käyttää muutamia. Opiskelija osaa jäsentää tietoa hyödyntäen inhimillisen toiminnan mallia. Opiskelija pystyy tekemään suosituksia henkilön työ- ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi. Opiskelija tuntee toimintaterapiaprosessin työkyvyn edistämisen näkökulmasta ja ymmärtää monipuolisen tiedonkeruun merkityksen muutoksen mahdollistamisessa.

Sisältö:

 • Inhimillisen toiminnan malli työkyvyn arviointia ja toiminnan mahdollistamista jäsentävänä mallina
 • Työkykyyn liittyvät keskeiset käsitteet ja tilannetekijät
 • Toimintaterapiaprosessi
 • Tiedonkeruun tavat työkyvyn arvioinnissa
 • Mahdollistamisen keinot työssä
 • Työympäristön ulottuvuudet

Förkunskapskrav

Tämä opintojakso on suunnattu toimintaterapeuteille ja alan opiskelijoille.

Mukaan hyväksymme:

 • Metropolian toimintaterapeutti opiskelijoita joilla on suoritettuna Terapeuttinen toiminta työssä, opiskelussa ja vapaa-ajan toiminnoissa- tai Toiminnallisuuden mahdollistaminen 4 opintojakso. Pidemmällä opinnoissa olevat opiskelijat ovat etusijalla. (Ilmoittautuminen OMAssa.)
 • Muiden ammattikorkeakoulujen toimintaterapeuttiopiskelijoita joilla on vähintään 100 op suoritettuna.
 • Valmistuneita toimintaterapeutteja.

Työtilana käytämme Teamsiä, luento-osuudet toteutuvat Zoomissa.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5

 • Raportti 50%
 • Webinaari
 • Vertaisarviointi
 • Osallistuminen luennoille ja webinaareihin

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
 • käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
 • osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
 • noudattaa turvallisuusohjeita
 • nimetä työympäristön ulottuvuuksia ja tekemiseen vaikuttavia tekijöitä
 • osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
 • toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
 • arvioida ja rajata tiedon tarpeen
 • havainnollistaa työympäristön ulottuvuuksia ja tekemiseen vaikuttavia tekijöitä
 • toimia turvallisesti
 • toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimia opiskelijaryhmässä

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa:

 • käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
 • arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
 • soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
 • toimia turvallisuus huomioiden
 • selittää miten työympäristö vaikuttaa työn tekemiseen
 • perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
 • osallistua opiskelijaryhmän toimintaan

Arbetsformer och schemaläggning

 • Aktivoiva verkkoluento
 • Itsenäinen opiskelu
 • Oppimistehtävät (yksilö ja ryhmä)
 • Ryhmä- ja parikeskustelut
 • Webinaari

Reaaliaikainen opetus Zoomissa klo 15.00-18.00:

 • 27.5.
 • 28.5.
 • 3.6.
 • 4.6.
 • 10.6.

Oppimistehtävän toteutus pienryhmässä aikavälillä 11.6.-20.8. Pienryhmä jaksottaa itse työskentelyaikataulunsa. Reaaliaikaiset webinaarit zoomissa 26.8., 27.8. klo 13-17.

Info

Oppimistehtävä tehdään aidossa työympäristössä ryhmätyönä. Pienryhmä hankkii yhteistyötahonsa itse.