Non-stop
Course name Responsible organization
Course date 15.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Lassila Hilkka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.07.2023
OPEN UAS Enrolment

Responsible organization

15.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä organisaatiossa sekä oppia vastuullisen toiminnan ja viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuusosaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen toiminnan kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vastuullisen organisaation toimintaan ja siihen liittyviin käsitteisin ja toimintamalleihin. Hän ymmärtää vastuullisen toiminnan merkityksen organisaatioiden menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työelämässä ja osaa hyödyntää hankkimaansa osaamista kehittääkseen vastuullista toimintaa ja vastuullisuusviestintää erilaisissa organisaatioissa.

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojakso sisältää kaksi tehtävää: 1. mediaseurantatehtävä: arviointi hyväksytty/hylätty 2. kirjallinen oppimistehtävä: arviointi hyväksytty/hylätty/täydennettävä

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on verkkototeutus, joka suoritetaan perehtymällä itsenäisesti aineistoihin ja laatimalla tehtävät palautuskansioihin annettujen ohjeiden mukaisesti. Alustalle on koottu luentodioja ym materiaalia helpottamaan opiskelua. Materiaalin lisäksi voit käyttää muita löytämiäsi lähteitä, tilastotietoja ym. Lue tehtävänannot tarkkaan ja noudata niitä.

Course info

Kaikki kurssiin liittyvä oppimateriaali ja kirjallisuus löytyy Moodlesta.