Seksuaaliterveyden perusteet

-
2 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
•osaa selittää seksuaaliterveyden peruskäsitteitä
•vertailee seksuaalisuutta voimavarana elämänkulun eri vaiheissa
•soveltaa menetelmiä edistää seksuaaliterveyttä valitsemassaan elämänkulun vaiheessa
•osaa arvioida seksuaaliterveyden merkitystä käytännön hoitotyössä
•osaa arvioida, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat potilaan/asiakkaan seksuaalisuuteen
•osaa ohjata potilaita/asiakkaita seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten asiakkaan/potilaan kulttuuritausta voi vaikuttaa hänen tapaansa toteuttaa seksuaalisuuttaan

Opintojaksolla perehdytään laajasti seksuaaliterveyden peruskäsitteisiin. Opintojaksolla määritellään seksuaaliterveyttä elämänkaarinäkökulmasta ja pohditaan, miten lapsen seksuaalisuus kehittyy, mitä haasteita nuori ja aikuinen kohtaa omassa seksuaalisuudessaan sekä miten ikääntyminen ja erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen. Opintojaksolla lähestytään seksuaaliterveyttä myös sosiaali- ja terveysalan ammatillisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Opintojakson sisältö ja työskentelyprosessi:

Osa 1. Seksuaalisuus voimavarana
1.Lapsen ja nuoren seksuaali-identiteetin kehittyminen
2.Aikuisen moninainen seksuaalisuus
3.Ikääntyvän miehen ja naisen seksuaaliterveys

Osa 2. Potilaan ja asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen
1.Sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen
2.Seksuaalisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta

Työskentelyprosessi:

Työskentely toteutetaan verkkovälitteisesti erilaisten oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Opintojakson kesto on 8 viikkoa.

Suosituksena on, että opiskelija omaa perustiedot ihmisen kokonaisvaltaisuudesta sekä yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä ennen osallistumista opintojaksolle.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Averko
Email: averko@centria.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
Ajankohta: 30.01.2019 - 20.03.2019
TÄYNNÄ