Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Lauri Saarelainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Haastavat asiakastilanteet sosiaali- ja terveysalalla

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii

  • Tunnistamaan omaa toimintaansa ja sen vaikutusta haastavissa asiakastilanteissa
  • Ennakoimaan ja sitä kautta ehkäisemään haastavia asiakastilanteita
  • Ymmärtämään turvallisuuskulttuurin merkityksen työhyvinvoinnin kannalta

Sisältö

  • Omien toimintatapojen ja ajatusmallien tunnistaminen
  • Tilanteiden ennakointi: Valmistautuminen ja tilannetajun kehittäminen
  • Haastavat tilanteet organisaation ja työyhteisön näkökulmasta

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksoon kuuluu viisi (5) itsenäisesti opiskeltavaa osiota, joihin liittyen tehdään viisi (5) oppimistehtävää. Tehtävät sisältävät opintojakson reflektoivan tehtävän, kolme osiokohtaista oppimistehtävää sekä opintojakson kokoavan itsearvioinnin.

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa 135 tunnin työskentelyä. Kirjallisuuteen ja muihin materiaaleihin tutustuminen n. 120 h. Oppimistehtävät n. 15 h.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Työskentely tapahtuu Moodle-verkkoympäristössä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Gustafsberg, H. ja Sallinen, S. 2021. Taktinen neuvottelu. Hallitse haastavat kohtaamiset. Otava. /e-kirja saatavilla

Kivinummi, J. ja Alatupa, S. 2016. Kun ei suju. Selviytymisopas haastaviin asiakastilanteisiin. /e-kirja saatavilla

Rantaeskola, S., Hyyti, J., Kauppila, J. & Koskelainen, M. 2015, Haastavat asiakastilanteet. Väkivalta työssä. /e-kirja saatavilla

Opintojakson verkkoalustalla mainittavat lähteet ja kirjalliset materiaalit

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.