Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Opintojakson ajankohta 20.05.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Karoliina Väisänen, Jaana Kovanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2024 - 12.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma

Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta

20.05.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija tietää suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja osaa soveltaa tietoaan käytännön työssä. Opiskelija osaa arvioida liikunnan ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä yksilötasolla. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ravitsemuksen ja liikunnan trendejä. Opiskelija osaa perusravintoainelaskennan ja osaa soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.

Sisältö: suomalaisten ravitsemus, ravinnonkäyttö, suomalaisten kansaterveyden haasteet, liikunta eri-ikäisillä, suomalaisten hyvinvointi, ravitsemuksen ja liikunnan trendit.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus.