Syksy
Opintojakson nimi Laadunhallinnan kvantitatiiviset menetelmät
Opintojakson ajankohta 10.06.2024 - 20.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Tiina Mikkola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 29.11.2024
Ilmoittaudu

Laadunhallinnan kvantitatiiviset menetelmät

10.06.2024 - 20.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida määrällistä laadunhallintatietoa tilastollisin menetelmin ja esittää saamansa tulokset havainnollisella tavalla. Opiskelija tietää, millaisia tilastollisia menetelmiä voidaan soveltaa laadunvalvonnassa, prosessinohjauksessa ja prosessien kehittämisessä.

Sisältö
  • Tilastoanalyysin perusteita: jakaumien käsittely, todennäköisyyden periaatteet, korrelaatio- ja is regressioanalyysin perusperiaatteet;
  • Tilastoaineiston graafinen esittäminen;
  • Prosessien kyvykkyys ja sen mittaaminen;
  • Tilastollinen prosessinohjaus.

Edeltävyysehdot

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on itsenäisesti ja omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä suoritettava verkkokurssi. Itsenäiseen opiskeluun on varattava riittävästi aikaa (5 opinto­pisteen kurssilla opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135 tuntia).

Opintojakson tiedot

Ei tenttiä, kurssi suoritetaan tehtävillä.