Hösten
Kursnamn Laadunhallinnan kvantitatiiviset menetelmät
Kursdatum 10.06.2024 - 20.12.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Tiina Mikkola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.06.2024 - 29.11.2024
Anmälning

Laadunhallinnan kvantitatiiviset menetelmät

10.06.2024 - 20.12.2024

Beskrivning

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida määrällistä laadunhallintatietoa tilastollisin menetelmin ja esittää saamansa tulokset havainnollisella tavalla. Opiskelija tietää, millaisia tilastollisia menetelmiä voidaan soveltaa laadunvalvonnassa, prosessinohjauksessa ja prosessien kehittämisessä.

Sisältö
  • Tilastoanalyysin perusteita: jakaumien käsittely, todennäköisyyden periaatteet, korrelaatio- ja is regressioanalyysin perusperiaatteet;
  • Tilastoaineiston graafinen esittäminen;
  • Prosessien kyvykkyys ja sen mittaaminen;
  • Tilastollinen prosessinohjaus.

Förkunskapskrav

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on itsenäisesti ja omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä suoritettava verkkokurssi. Itsenäiseen opiskeluun on varattava riittävästi aikaa (5 opinto­pisteen kurssilla opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135 tuntia).

Info

Ei tenttiä, kurssi suoritetaan tehtävillä.