Kesä
Opintojakson nimi Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit
Opintojakson ajankohta 02.05.2024 - 21.08.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 05.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit

02.05.2024 - 21.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin. Opiskelija tutustuu nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma.

Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuuriin osakulttuurina ja nuoren kasvukontekstina.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään.

Sisältö

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, nuoruuden käsitteen moninaisuuden, nuoruuden eri tieteenalojen tutkimuskohteena, nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana.

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen käytäntöjä ja tutkimustapoja, nuorille suunnatun kulttuurin muotoja, nuorten omia elämäntapoja ja kulttuureja sekä itseilmaisua. Perehdytään myös nuorten elämään verkkomaailmassa.

Edeltävyysehdot

Kohderyhmänä ovat erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, psykologia- ja sosiaalialan opiskelijat ja nuorisoalan työntekijät, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Arviointikriteerit

Ei tenttiä. Kaikki tehtävät vaikuttavat arviointiin.

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija on käsitellyt tehtävien osa-alueet pääpiirteissään. Käsittely on pinnallista. Pohdintaa on perusteltu vain vähän. Lähdeaineisto on niukkaa tai sitä ei ole hyödynnetty. Perehtyminen ei välity.

(2) Kuten arviointikriteeri 1 ja lisäksi opiskelija on joissakin tehtävissä osoittanut arviointikriteeri 3 asioita.

(3) Opiskelija on käsitellyt tehtävien osa-alueet, mutta melko pinnallisesti. Syvällinen käsittely puuttuu tai on satunnaista. Perusteltu pohdinta toteutuu joiltain osin. Lähdeaineisto on niukkaa tai sitä on hyödynnetty pääosin pinnallisesti. Perehtyminen välittyy osittain.

(4) Kuten arviointikriteeri 3 ja lisäksi opiskelija on joissakin tehtävissä osoittanut arviointikriteeri 5 asioita.

(5) Opiskelija on käsitellyt kattavasti tehtävien osa-alueet ja muodostanut niistä kokonaisuuden. Opiskelija pohtii osa-alueita omakohtaisesti ja käy vuoropuhelua lähdeaineiston kanssa. Lähdeaineisto on kattava ja sitä on hyödynnetty syvällisesti. Mukana on kriittisiä ja perusteltuja mielipiteitä, mahdollisesti myös kehittämisideoita. Perehtyminen välittyy.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson tehtävät ovat näkyvissä koko opintojakson ajan ja niitä voi suorittaa omassa tahdissa. Opintojaksolla ei ole reaaliaikaisia verkkotapaamisia, mutta keskustelutehtävät vaativat käydyn keskustelun seuraamista ja toisten opiskelijoiden kirjoitusten kommentoimista.

Opiskelijalta ja verkko-opintojaksolla mukana olevalta ryhmältä odotetaan itsenäistä työskentelyä, tiedonhakua, omaa pohdintaa ja ajatusten vaihtamista toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan käytössä on verkkokurssin oppimateriaali, linkit sekä chat-muotoinen keskusteluareena. Tehtävät palautetaan tekstitiedostoina, videotallenteina tai chat-kirjoituksina.

Opintokokonaisuuden läpäiseminen edellyttää, että opiskelija tutustuu oppimateriaaliin ja osaa käyttää sitä näkyvästi hyödykseen tehtävissä.

Kaikki tehtävät vaikuttavat arviointiin.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakson lisätiedot

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Ilmoittautumistiedot

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.