Kesä
Opintojakson nimi Vaikuttavaa monitoimijuutta sote-yhdyspinnoilla
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tanja Ikonen, Katja Sorjonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vaikuttavaa monitoimijuutta sote-yhdyspinnoilla

03.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat

  • Suhteuttaa sote- integraation ja ammattialat ylittävän monitoimijaisen työskentelyn ideologian ja tavoitteet osaksi omaa työorientaatiotasi ja ammatillisuuttasi
  • Arvioida monitoimijaisen työskentelyn hyötyjä, tarvelähtöisyyttä ja oikea-aikaisuutta tapauskohtaisesti omassa työssäsi sekä ottaa huomioon ammattialat ylittävään yhteistyöhön sisältyviä ristiriitoja
  • Käyttää erilaisia ammattialat ylittäviä työvälineitä käytännön työssäsi
  • Kehittää uusia toimintamalleja ammattialat ylittävän monitoimijaisen työskentelyn mukaan ottamiseksi osaksi omaa työtäsi
  • Analysoida monitoimijaisen työskentelyn vaikutuksia asiakkaan, työntekijän sekä organisaation näkökulmista

Sisältö

  • Monitoimijainen työskentely ja sote-palveluiden integraatio osana toimintakäytäntöjä ja ammattiosaamista
  • Monitoimijuuden toimintamalleja ja työmenetelmiä
  • Ammattilaisten yhteinen orientaatio
  • Vaikuttavuuden arviointi

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä tehtävän kriteerien mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintoon sisältyy itsenäistä opiskelua, tehtäviä ja vertaiskeskusteluja oppimisympäristössä. Opintojakso sisältää kolme kokonaisuutta, joissa kaikissa on pienempiä tehtäviä. Lopussa opintojakson tehtävät kootaan omaan työhön ja/tai organisaatioon soveltuvaksi käsikirjaksi.

Monipuolinen materiaali ja luentotallenteet ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla. Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 81 tunnin työmäärää.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.