Non-stop
Opintojakson nimi Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hanna-Kaisa Turja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 24.05.2025
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Vuorovaikutuksen monimuotoisuus työelämässä

16.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Vuorovaikutuksen moninaisuus työelämässä -opintojakso (linkki Humakin verkkokauppaan) avaa vuorovaikutusta tavalla, joka saa osallistujan tarkastelemaan ympäristöään ja toimintaa uusin silmin!

Opintojaksolla sukelletaan vuorovaikutuksen monimuotoisuuteen työelämässä. Opintojaksolla vuorovaikutusta tarkastellaan esimerkiksi puhuttujen ja visuaalisten kielten, kirjoitetun kielen, kuvan ja tilan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla pohditaan virtuaalisen tilan ja vuorovaikutuksen suhdetta. Opiskelija tutustuu myös yleensä multimodaaliseen vuorovaikutukseen työelämässä ja havainnoi vuorovaikutusta.

Opintojakso näyttää konkreettisesti, miten jokainen voi toimia vuorovaikutusta tukevalla tavalla työelämässä. Kun vuorovaikutuksen erilaisia mahdollisuuksia käytetään työelämässä, edistetään samalla työelämän yhdenvertaisuutta ja osallisuutta! Opintojakso sopii kaikille ammattialoille ja monenlaisissa työtehtävissä toimiville asiantuntijoille ja ammattilaisille.

Multimodaalinen vuorovaikutusosaaminen perustuu ymmärrykseen vuorovaikutuksen monikanavaisuudesta ja -muotoisuudesta; vuorovaikutuksessa merkitykset välittyvät kielellisin ja ei-kielellisin keinoin (esim. eleet, katse ja kuvat). Opiskelija harjaantuu havainnoimaan vuorovaikutustilanteita laaja-alaisesti ja hyödyntämään vuorovaikutuksen moninaisia resursseja merkitysten välittämiseksi.

Opintojakso on suunnattu erityisesti työssään paljon eritaustaisia ihmisiä kohtaaville, joille laaja-alainen vuorovaikutusosaaminen on tärkeää. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy multimodaaliseen näkemykseen vuorovaikutuksesta ja tarkastelee käsityksen hyödyntämistä eri toimintaympäristöissä.

Sisältö

Opin­to­jak­son ai­ka­na opis­ke­li­ja pe­reh­tyy mul­ti­mo­daa­li­seen nä­ke­myk­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta ja tar­kas­te­lee kä­si­tyk­sen hyö­dyn­tä­mis­tä eri toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Mul­ti­mo­daa­li­nen vuo­ro­vai­ku­tu­so­saa­mi­nen pe­rus­tuu ym­mär­ryk­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mo­ni­ka­na­vai­suu­des­ta ja -muo­toi­suu­des­ta; vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mer­ki­tyk­set vä­lit­ty­vät kie­lel­li­sin ja ei-kie­lel­li­sin kei­noin (esim. eleet, kat­se, keho, tila ja ku­vat). Opis­ke­li­ja har­jaan­tuu ha­vain­noi­maan vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­ta laa­ja-alai­ses­ti ja hyö­dyn­tä­mään vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mo­ni­nai­sia re­surs­se­ja mer­ki­tys­ten vä­lit­tä­mi­sek­si.

Tavoitteet

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on ke­hit­tää osal­lis­tu­jien vuo­ro­vai­ku­tu­so­saa­mis­ta kie­lel­li­nen saa­vu­tet­ta­vuus huo­mioi­den. Ta­voit­tee­na on op­pia hah­mot­ta­maan, mi­ten voi tu­kea vuo­ro­vai­ku­tuk­sen su­ju­vuut­ta, kun asiak­kaa­na on esi­mer­kik­si pu­het­ta tu­ke­via tai kor­vaa­via kom­mu­ni­kaa­tio­ta­po­ja käyt­tä­vä hen­ki­lö, puut­teel­lis­ta suo­men kiel­tä käyt­tä­vä hen­ki­lö tai hen­ki­lö, jol­la on haas­tei­ta kuu­le­mi­ses­sa tai pu­heen ym­mär­tä­mi­ses­sä.

Opiskelija

  • Osaa selittää multimodaalisuuden käsitteen.
  • Osaa eritellä, millaisia vuorovaikutuksen resursseja on olemassa.
  • Osaa havainnollistaa, miten työelämän vuorovaikutustilanteisiin voidaan vaikuttaa multimodaalisuutta hyödyntäen.
  • Osaa tunnistaa, miten voit kehittää oman osaamisestasi multimodaalisen vuorovaikutusosaamisen osalta.

Kohderyhmä

Vuorovaikutuksen moninaisuus työelämässä -opintojakso sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vuorovaikutuksesta, vuorovaikutustaidoista ja vuorovaikutuksen eri resursseista kuten kielestä, fyysisestä tilasta, kosketuksesta, kuvasta ja kehosta. Opintojakso soveltuu hyvin eri alojen opiskelijoille ja työntekijöille, etenkin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä esimerkiksi henkilöille, jotka haluavat kehittää työyhteisönsä toimintaa tai asiakastyötä.

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle ei vaadita aiempia opintoja. Opintojaksolla vaaditaan englannin kielitaitoa, sillä opintojakso sisältää jonkin verran luettavaa ja kuunneltavaa myös englanninkielistä materiaalia.

Arviointikriteerit

Opintojakson arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson kaikkien tehtävien hyväksyttyä suoritusta. Opintojakso hylätään, mikäli opiskelija ei ole suorittanut kaikkia tehtäviä hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa omassa rytmissä. Opintojaksolle voi ilmoittautua milloin vain ilmoittautumisajan puitteissa ja suorittaa omaan tahtiin toteutusaikana. Opintojakso on pitkälle automatisoitu opintojakso. Opintojakso sisältää opetusvideoita, erilaisia luku- ja kirjoitustehtäviä ja osaamista arvioivia verkkotestejä. Opintojaksolla on keskustelutehtäviä, joissa osassa käytetään perustana erilaista verkkoaineistoa. Opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

 

Opintojakson tiedot

Opintojakson englanninkielisellä toteutuksella “Multimodal Interaction in professional contexts” on sama sisältö.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

”Opintojakso oli äärimmäisen miellyttävä kokonaisvaltaisesti! Opin paljon uutta ja sisältö oli hyvin jäsennelty. Tätä oli kiva suorittaa :)”

”Se että opin paljon uutta jo niin periaatteessa tutusta asiasta. Vuorovaikuttaminen kuulostaa niin tutulta mutta ei ollutkaan: yllätyin positiivisesti. Tämä oli yksi lempi kursseistani.”

”Selkeä kokonaisuus, monipuoliset tehtävät ja sisältö.”

”Kurssi oli mielestäni loistava! Aihe oli mielenkiintoinen ja ihanan käytännönläheinen. Kurssi oli rakennettu erittäin toimivasti ja materiaalit olivat todella hyödyllisiä. Työmäärä oli sopiva ja opiskelu oli palkitsevaa mm. osasuoritusmerkintöjen sekä selkeän ja joustavan etenemisen vuoksi. Tykkäsin todella paljon Hoodle-ympäristöstä ja olitte saaneet muodostettua todella motivoivan kokonaisuuden, kiitos siitä!”

Ilmoittautumistiedot

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Karelia, Laurea, Lapin AMK, TAMK, Turun AMK, VAMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.