Non-stop
Opintojakson nimi Yrityksen ostamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 30.04.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Juha Tall
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Yrityksen ostamisen perusteet

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakso antaa perustiedot yrityksen ostamisesta. Se sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen ostamisesta joko henkilökohtaisesti tai ammatillisesti. Myös yrityksen myyntiä pohtivalle sisällöt antavat hyödyllisen näkökulman. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa, johtamisen haasteet yritysostossa, ostokohteet, arvonmääritys sekä yritysoston toteutustavat ja rahoitus.

Osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija osaa tunnistaa yritysostoon liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä tunnistaa ja eritellä yrityksen ostamiseen liittyviä johtamisen keskeisiä osa-alueita.
  • Opiskelija osaa eritellä ostokriteerejä ja tunnistaa yrityskauppaneuvottelujen vaiheet ja niihin liittyviä elementtejä.
  • Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä arvonmäärityksen periaatteita.
  • Opiskelija osaa vertailla yritysoston toteutustapojen soveltuvuutta annettuihin tilanteisiin ja tunnistaa yleisimpien rahoitusvaihtoehtojen keskeiset piirteet.

Edeltävyysehdot

Ei edeltäviä vaatimuksia, mutta perustiedot liiketoiminnasta / yrittäjyydestä auttavat sisällön ymmärtämisessä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty. Suoritus on hyväksytty kun opintojakson kaikki osatentit on suoritettu hyväksyttäväksi. Arviointeja siirretään opintorekisteriin neljä kertaa toteutuksen aikana noin kuukauden välein. Tarkat päivät ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on jaettu viiteen sisältöosioon. Jokaiseen liittyy videoita ja tekstimateriaaleja, joihin tulee perehtyä huolella ennen osion tentin suoritusta. Tentit voi tehdä oman aikataulun mukaan, mutta kaikki tentit on läpäistävä ennen toteutuksen päättymistä. Kutakin tenttiä voi yrittää kolme kertaa. Uusi osio aukeaa aina sen jälkeen kun edellisen tentti on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson tiedot

Tarvitaan videoiden katseluun ja kuunteluun sovelias laitteisto.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).