Non-stop
Course name Ethical Principles in Customer Contacts and Instruction
Course date 01.01.2024 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Matti Heikkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.01.2024 - 30.11.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Ethical Principles in Customer Contacts and Instruction

01.01.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan
 • tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa
 • tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti

Sisältö:

 • sosiaalialan eettinen perusta
 • toimintaa ohjaavat arvot
 • työntekijän ihmiskäsitys
 • asiakasturvallisuuden edistäminen
 • ammatillisuus
 • dialogisuus
 • palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta
 • sosiaalialan omavalvonta
 • eettisesti kestävä monialainen yhteistyö

Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Opintojaksoon sisältyy lisäksi yksi pakollinen tenttikirja.

Assessment criteria

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojaksoon sisältyvän tentin tai esseen arvosanasta.

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu).

Course way of working and time table

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä.

Course info

Opintojakso rakentuu pakollisen kirjallisuuden ympärille. Lisäksi opintojakson sisällöissä on hyödynnetty muuta kirjallisuutta ja lähteitä.

Pakollinen kirjallisuus: Hallamaa, J. (2017). Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Huom! Opintojaksoa ei voi suorittaa ilman pakollista kirjallisuutta.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.