Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.01.2024 - 30.11.2024
Ilmoittautumistiedot

Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan
 • tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa
 • tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti

Sisältö:

 • sosiaalialan eettinen perusta
 • toimintaa ohjaavat arvot
 • työntekijän ihmiskäsitys
 • asiakasturvallisuuden edistäminen
 • ammatillisuus
 • dialogisuus
 • palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta
 • sosiaalialan omavalvonta
 • eettisesti kestävä monialainen yhteistyö

Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Opintojaksoon sisältyy lisäksi yksi pakollinen tenttikirja.

Arviointikriteerit

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojaksoon sisältyvän tentin tai esseen arvosanasta.

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä.

Opintojakson tiedot

Opintojakso rakentuu pakollisen kirjallisuuden ympärille. Lisäksi opintojakson sisällöissä on hyödynnetty muuta kirjallisuutta ja lähteitä.

Pakollinen kirjallisuus: Hallamaa, J. (2017). Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Huom! Opintojaksoa ei voi suorittaa ilman pakollista kirjallisuutta.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.