Non-stop
Kursnamn Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa
Kursdatum 01.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matti Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.01.2024 - 30.11.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa

01.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan
 • tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa
 • tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti

Sisältö:

 • sosiaalialan eettinen perusta
 • toimintaa ohjaavat arvot
 • työntekijän ihmiskäsitys
 • asiakasturvallisuuden edistäminen
 • ammatillisuus
 • dialogisuus
 • palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta
 • sosiaalialan omavalvonta
 • eettisesti kestävä monialainen yhteistyö

Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Opintojaksoon sisältyy lisäksi yksi pakollinen tenttikirja.

Bedömningskriterier

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojaksoon sisältyvän tentin tai esseen arvosanasta.

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu).

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä.

Info

Opintojakso rakentuu pakollisen kirjallisuuden ympärille. Lisäksi opintojakson sisällöissä on hyödynnetty muuta kirjallisuutta ja lähteitä.

Pakollinen kirjallisuus: Hallamaa, J. (2017). Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Huom! Opintojaksoa ei voi suorittaa ilman pakollista kirjallisuutta.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.