Summer
Course name Physiotherapy Science, Quality and Management
Course date 29.05.2023 - 13.08.2023
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Virpi Fagerström
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Physiotherapy Science, Quality and Management

29.05.2023 - 13.08.2023

Course description

Sisältö

Fysioterapiatiede, -laatu ja johtajuus opintojakson verkkokurssi jakautuu kolmeen (3) aihealueeseen.

 1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto
 2. Fysioterapiatiede ja laatu
 3. Fysioterapiayrittäjyys

Opintojakson sisältöteemoja ovat: fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit sekä yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa
  • kuvata fysioterapian tieteenalana
  • selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia
  • selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle
  • hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön
  • määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä
  • selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan
  • kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä
  • kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Prerequisites

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Assessment criteria

 • Arviointi kohdentuu palautettuihin verkkotehtäviin ja ne arvioidaan skaalalla hyväksytty/hylätty. Jos jokin osatehtävä on hylätty, sitä voi täydentää yhden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta.
 • Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Course way of working and time table

 • Fysioterapiatiede, -laatu ja johtajuus 4op = 4 x 27 = 108 h opiskelijan työtä.
 • Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.
 • Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä
 • Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina pe 4.8.2023 klo 23.59 mennessä. (palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen)

Course additional info

 • Arviointi suoritetaan viimeistään 2 viikon kuluessa opintojakson sulkeutumisesta 18.08.2023 mennessä.

Course enrolment info

KIINTIÖT:

 1. Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö on 5 opiskelijaa
 2. Muiden ammattikorkeakoulujen kiintiö on 5 opiskelijaa TÄYNNÄ
 3. Turun AMK:n Avoimen AMK:n kiintiö on 15 opiskelijaa