Summer
Course name Keys to Successful Exhibition Planning
Course date 03.05.2023 - 23.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Keys to Successful Exhibition Planning

03.05.2023 - 23.08.2023

Course description

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee messuihin liittyvän peruskäsitteistön ja messuihin liittyvät keskeiset tietolähteet. Opiskelija tunnistaa messuprojektin kolme tärkeää vaihetta sisältöineen ja osaa tehdä niihin liittyviä suunnitelmia.

Opiskelija ymmärtää messujen moninaisuuden ja hyödynnettävyyden osana yrityksen muuta markkinointia.

Kurssin myötä opiskelija voi kerryttää kokemusta laaja-alaisesti mm. liiketoimintaosaamisesta, projektitoiminnasta, asiakaslähtöisyydestä, innovatiivisuudesta, kansainvälisyydestä, yrityskentässä toimimisesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Sisältö

Kurssi sisältää aihepiiriin liittyvän teoria- ja kirjallisuuskatsauksen, jonka lisäksi opiskelija suunnittelee yrityksen messuprojektin (suunnittelu, toteutus, seuranta). Opetus tapahtuu oppimisympäristössä täysin verkkomuotoisena sisältäen mm. luettavaa materiaalia, videoita, harjoituksia ja reflektointia. Jokainen opiskelija voi suorittaa opinnot annetun aikataulun puitteissa itsenäisesti. Ohjausta on saatavilla oppimisympäristön viestimien kautta ja sähköpostilla ohjaajalta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden ja harjoitustöiden (kurssitehtävät, itsereflektio, vertaisarviot ja palaute) tekemisen kautta. Arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn ja kyky soveltaa opittua tietoa. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti.

Course info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.