Hösten | Fullbokad
Kursnamn Menesty messuilla
Kursdatum 28.09.2022 - 14.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

Menesty messuilla

28.09.2022 - 14.12.2022

Beskrivning

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee messuihin liittyvän peruskäsitteistön ja messuihin liittyvät keskeiset tietolähteet. Opiskelija tunnistaa messuprojektin kolme tärkeää vaihetta sisältöineen ja osaa tehdä niihin liittyviä suunnitelmia.

Opiskelija ymmärtää messujen moninaisuuden ja hyödynnettävyyden osana yrityksen muuta markkinointia.

Kurssin myötä opiskelija voi kerryttää kokemusta laaja-alaisesti mm. liiketoimintaosaamisesta, projektitoiminnasta, asiakaslähtöisyydestä, innovatiivisuudesta, kansainvälisyydestä, yrityskentässä toimimisesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Sisältö

Kurssi sisältää aihepiiriin liittyvän teoria- ja kirjallisuuskatsauksen, jonka lisäksi opiskelija suunnittelee yrityksen messuprojektin (suunnittelu, toteutus, seuranta). Opetus tapahtuu oppimisympäristössä täysin verkkomuotoisena sisältäen mm. luettavaa materiaalia, videoita, harjoituksia ja reflektointia. Jokainen opiskelija voi suorittaa opinnot annetun aikataulun puitteissa itsenäisesti. Ohjausta on saatavilla oppimisympäristön viestimien kautta ja sähköpostilla ohjaajalta.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden ja harjoitustöiden (kurssitehtävät, itsereflektio, vertaisarviot ja palaute) tekemisen kautta. Arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn ja kyky soveltaa opittua tietoa. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti.

Info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.