Fall
Course name Basics of German 2
Course date 09.09.2024 - 02.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Camilla Kåla
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Basics of German 2

09.09.2024 - 02.12.2024

Course description

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

 

Sanastoteemat:

 • lyhyt perusasioiden kertaus (itse, perhe, harrastus, mielipiteen ilmaisu, yksinkertainen asiakaspalvelutilanne)
 • tien kysyminen ja neuvominen
 • opiskelu
 • ostosten tekeminen, vaattet, värit
 • hotellihuoneen varaaminen
 • puhelinsanasto, kuukaudet
 • lomasta kertominen, sähköpostin kirjoittaminen
 • vierailulla, asumisesta kertominen
 • omasta maasta kertominen

Rakenteet

 • lyhyt kertaus R0117 Saksan perusteet 1 kielioppiosuudesta
 • datiivi
 • käskymuoto
 • omistuspronominit
 • säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien perfekti

Saksankielisen alueen kulttuuri

 

Prerequisites

 • Saksan kielen perusteet 1 Laureassa tai muualla hankittu vastaava osaaminen
 • Opintojakso soveltuu myös kertaajille

Tarvittaessa ota yhteys opettajaan, Camilla Kåla (camilla.kala@laurea.fi), jos haluat kysellä opintojakson tasosta ja vaatimuksista.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista hyväksytyllä tasolla, moduulitestien suorittamista vaaditulla tasolla, läsnäolovelvoitteiden (75 %) noudattamista sekä tentin kirjallisen ja suullisen osuuden hyväksyttyä suorittamista.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytysti opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Korotusyritys voi kohdistua niihin opintojakson osiin, joista muodostuu opintojakson arvosana, mutta ei kuitenkaan pari- tai ryhmätöihin.

Kaikkien odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Course way of working and time table

Läsnäolovelvoitteiset Zoom-luennot (75 % läsnäolovelvoite)

Opintojaksolla käytetään Canvas-oppimisympäristöä, jossa on osa materiaalista.

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksolla on 75% läsnäolovelvoite.

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään kirjaa Blanco, Kudel: Freut mich 1. Finnlectura.

 

Course enrolment info

 • lmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.