Syksy
Opintojakson nimi Saksan kielen perusteet 2
Opintojakson ajankohta 05.09.2023 - 28.11.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Camilla Kåla
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Saksan kielen perusteet 2

05.09.2023 - 28.11.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

 

Sanastoteemat:

 • lyhyt perusasioiden kertaus (itse, perhe, harrastus, mielipiteen ilmaisu, yksinkertainen asiakaspalvelutilanne)
 • tien kysyminen ja neuvominen
 • opiskelu
 • ostosten tekeminen, vaattet, värit
 • hotellihuoneen varaaminen
 • puhelinsanasto, kuukaudet
 • lomasta kertominen, sähköpostin kirjoittaminen
 • vierailulla, asumisesta kertominen
 • omasta maasta kertominen

Rakenteet

 • lyhyt kertaus R0117 Saksan perusteet 1 kielioppiosuudesta
 • datiivi
 • käskymuoto
 • omistuspronominit
 • säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien perfekti

Saksankielisen alueen kulttuuri

 

Edeltävyysehdot

 • Saksan kielen perusteet 1 Laureassa tai muualla hankittu vastaava osaaminen
 • Opintojakso soveltuu myös kertaajille

Tarvittaessa ota yhteys opettajaan, Camilla Kåla (camilla.kala@laurea.fi), jos haluat kysellä opintojakson tasosta ja vaatimuksista.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-5.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista hyväksytyllä tasolla, moduulitestien suorittamista vaaditulla tasolla, läsnäolovelvoitteiden (75 %) noudattamista sekä tentin kirjallisen ja suullisen osuuden hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Läsnäolovelvoitteiset Zoom-luennot (75 % läsnäolovelvoite)

 • 11.09.2023 09.00 – 11.00
 • 18.09.2023 09.00 – 11.00
 • 25.09.2023 09.00 – 11.00
 • 02.10.2023 09.00 – 11.00
 • 09.10.2023 09.00 – 11.00
 • 16.10.2023 09.00 – 11.00
 • 23.10.2023 09.00 – 11.00
 • 30.10.2023 09.00 – 11.00
 • 06.11.2023 09.00 – 11.00
 • 13.11.2023 09.00 – 11.00
 • 20.11.2023 09.00 – 11.00
 • 27.11.2023 09.00 – 11.00
 • 04.12.2023 09.00 – 11.00

Opintojaksolla käytetään Canvas-oppimisympäristöä, jossa on osa materiaalista.

Vuorovaikutteinen verkkototeutus:

Opinto toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa, jota ei tallenneta. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opinto edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista vuorovaikutteiseen opiskeluun. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Opintojaksolla on 75% läsnäolovelvoite.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Blanco, Kudel: Freut mich 1. Otava sekä Canvasissa ja verkossa oleva materiaali