Spring | Full
Course name Entrepreneurship and Business Environment
Course date 25.01.2023 - 12.04.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.01.2023

Entrepreneurship and Business Environment

25.01.2023 - 12.04.2023

Course description

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä saa käsityksen yrityksestä osana makroympäristöä.

Opiskelija perehtyy yrittäjyyden käsitteeseen laaja-alaisesti (mm. sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys) sekä tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan.

Opiskelija ymmärtää käsitteet yritysidea ja liikeidea sekä niiden pohjalta rakennettavan liiketoimintasuunnitelman merkityksen.

Opiskelija ymmärtää toimialakäsitteen monimuotoisuuden ja perehtyy eri toimialoihin ja niiden merkitykseen.

  • Sisältö:
  • Yrittäjyys ja yritystalous
  • Minä yrittäjänä
  • Yritys ja sen liikeidea
  • Yritystoiminta eri toimialoilla

Prerequisites

Opintojakso soveltuu alasta riippumatta kaikille yrityksen toimintaedellytyksistä ja –ympäristöistä lisätietoa hakeville. Ei edellytä aihepiirin aiempia opintoja.

Opintojakso on osa Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen -opintokokonaisuutta (kokonaislaajuus 15 op), mutta sen voi suorittaa myös itsenäisenä 5 op:n opintojaksona.

Assessment criteria

Arviointi perustuu laadittuihin oppimistuotoksiin ja niiden laatuun. Huomioitavaa on oman oppimisen kehittyminen sekä asianmukainen lähteiden käyttö.

Yrittäjyys ja yritystalous –   kaksi tuotosta Minä yrittäjänä – kaksi tuotosta Yritys ja sen liikeidea –  kaksi tuotosta Yritystoiminta eri toimialoilla: kaksi tuotosta, joista toinen ryhmätehtävänä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerinä kaikkien tehtävien  hyväksytty suoritus

Course way of working and time table

Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.