Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 23.08.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.04.2023

Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö

03.05.2023 - 23.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä saa käsityksen yrityksestä osana makroympäristöä.

Opiskelija perehtyy yrittäjyyden käsitteeseen laaja-alaisesti (mm. sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys) sekä tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan.

Opiskelija ymmärtää käsitteet yritysidea ja liikeidea sekä niiden pohjalta rakennettavan liiketoimintasuunnitelman merkityksen.

Opiskelija ymmärtää toimialakäsitteen monimuotoisuuden ja perehtyy eri toimialoihin ja niiden merkitykseen.

  • Sisältö:
  • Yrittäjyys ja yritystalous
  • Minä yrittäjänä
  • Yritys ja sen liikeidea
  • Yritystoiminta eri toimialoilla

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu alasta riippumatta kaikille yrityksen toimintaedellytyksistä ja –ympäristöistä lisätietoa hakeville. Ei edellytä aihepiirin aiempia opintoja.

Opintojakso on osa Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen -opintokokonaisuutta (kokonaislaajuus 15 op), mutta sen voi suorittaa myös itsenäisenä 5 op:n opintojaksona.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu laadittuihin oppimistuotoksiin ja niiden laatuun. Huomioitavaa on oman oppimisen kehittyminen sekä asianmukainen lähteiden käyttö.

Yrittäjyys ja yritystalous –   kaksi tuotosta Minä yrittäjänä – kaksi tuotosta Yritys ja sen liikeidea –  kaksi tuotosta Yritystoiminta eri toimialoilla: kaksi tuotosta, joista toinen ryhmätehtävänä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerinä kaikkien tehtävien  hyväksytty suoritus

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppimistehtävät, yhteinen verkkotyöskentely, tiedonhaku

Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.