Ikäihmisen aktiivinen arki

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:
jäsentää toimintakyvyn käsitteen ICF-viitekehyksessä,
osaa arvioida ikäihmisen toimintakykyä laajasti laadukkailla arviointimenetelmillä ja hyödyntää tuloksia asiakaslähtöisessä tavoitteen asettelussa ja toimintakyvyn muutosten seurannassa, osaa laatia GAS-tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, tietää keinoja asiakkaan arkiaktiivisuuden lisäämiseksi, osaa kirjata toimintakyvystä asiakaslähtöisesti.

Tavoitteet: Ikäihmisen toimintakyky (ICF). Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi. GAS-tavoitteiden nimeäminen. Keinot toimintakyvyn parantamiseksi/ylläpitämiseksi. Asiakaslähtöinen toimintakykytiedon kirjaaminen. Verkostot ikäihmisen toimintakyvyn tukena.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Anne Ryhänen
Email: Anne.Ryhanen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ