Kesä
Opintojakson nimi Ennakoiva johtaminen
Opintojakson ajankohta 04.06.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Leena Välimäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ennakoiva johtaminen

04.06.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Hän osaa analysoida ja arvioida eri näkökulmista globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia ja soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia. Hän kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia ennakoiden.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: kestävä kehitys, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

 

Sisältö:

Ennakointiin liittyvää käsitteistöä – Systeemiajattelu – Ennakoinnin lähestymistapoja – Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä – Ennakointi päätöksenteossa

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Oppiminen perustuu tutkivan oppimisen pedagogisille ratkaisuille. 1. Kontaktitilaisuus 1.6.2023 klo 9-13 sisältää aiheeseen orientoivia asiantuntijaluentoja ja pienryhmätyöskentelyä. 2. Kontaktitilaisuus 14.8.2023 klo 9-13 on webinaariluonteinen pienryhmien tehtävien esittely- ja vertaisarviointitilaisuus. Kontaktitilaisuudet toteutuvat Teamsissa. Oppimistehtävien työstö tapahtuu pienryhmille luodun Teams-tilan kanavilla. Opintojaksoa koskeva informaatio ja oppimistehtävien palautus toteutuu Moodle-työtilassa.

Oppimistehtävät: 1) Itsenäinen tehtävä 2) Ryhmätehtävä ja esitys 3) Itse -ja vertaisarviointi Opintojakson arvosana muodostuu em. tehtävien pohjalta.

Opintojakson tiedot

Kontaktitilaisuudet: 1.6.2023 klo 9-13 Teams 14.8.2023 klo 9-13 Teams

Opintojakson lisätiedot

Aalto H.-K., Heikkilä K., Keski-Pukkila P., Mäki M., Pöllänen M. (toim.) Tulevaisuuden tutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto 2022. Julkaisun pysyvä osoite on: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1 Dufva M. Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina. Sitran selvityksiä 142, 2019. Muita lähteitä löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi