Kevät
Opintojakson nimi Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Matti Heikkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.01.2024 - 30.04.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
  • osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
  • tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
  • tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Edeltävyysehdot

Opiskelijan on suositeltavaa opiskella ensin ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (5 op) -opintojakso.

Arviointikriteerit

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (pakolliset ja valinnaiset tentit).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu).

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentit) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson tiedot

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä. Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.