Syksy
Opintojakson nimi Taidon oppiminen ja opettaminen YAMK
Opintojakson ajankohta 01.10.2024 - 30.11.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Petteri Pohja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Taidon oppiminen ja opettaminen YAMK

01.10.2024 - 30.11.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa motoriikan säätelyn, havaintomotoriikan ja motorisen oppimisen keskeisiä teorioita liikunnan ja urheilun fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen oppimiseen ja opettamiseen. Opiskelija kykenee suunnittelemaan liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä ja tehtäviä, sekä ohjaamaan erilaisten oppijoiden ja ryhmien liikuntataitojen oppimista. Opiskelija osaa mitata ja analysoida liikuntataitoja ja hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä taitojen oppimisen tutkimuksia.

Opintojaksolla painottuvat kompetenssit: oppimaan oppiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, ennakoiva kehittäminen

Sisältö:

  • Teema 1: Taidon oppimisen ja opettamisen teoria: motoriikka, taidon ekologinen teoria, informaation prosessointiteoria, määrätietoinen harjoittelu, non-lineaarinen pedagogiikka, differentiaali oppiminen, havainto-päätöksenteko – toiminta, eksplisiittinen ja implisiittinen oppiminen.
  • Teema 2: Taidon analysointi: liikkeen analysointi, liikuntataitojen ohjaus ja ohjelmointi, oppimisen eri vaiheiden tunnistaminen ja tukeminen, biomekaniikan periaatteiden hyödyntäminen taidon opettamisessa, yksilölliset erot taidoissa, tutkimustiedon hyödyntäminen.

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelu tapahtuu moodle ympäristössä. Opintojakson osaamisen näyttöjä ovat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja.

Moodle oppimisympäristö aukeaa opiskelijoille

Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkossa.

  • verkko-opinnot
  • itsenäinen opiskelu
  • oppimistehtävät

Opintojakson lisätiedot

Kauranen, K. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Timo Jaakkola. PS kustannus 2010. Schmidt Richard A. & Lee Timothy. Motor control and learning.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi