Kesä
Opintojakson nimi Valmentava johtaminen
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tarmo Alastalo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Valmentava johtaminen

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää esimiestyön tavoitteet ja vastuun sekä johtamisen roolit työyhteisön toiminnassa,
 • ymmärtää itsensä johtamisen ja esimiehen työhyvinvoinnin merkitykset omassa työssään,
 • ymmärtää valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa,
 • osaa kannustaa ja motivoida henkilöstöään kohti yhteisiä päämääriä hyödyntämällä valmentavaa johtamistyyliä,
 • tunnistaa onnistuneen muutoksen edellytykset ja ymmärtää muuttuneen toimintaympäristön asettamat haasteet henkilöstölle,
 • ymmärtää toimivan työyhteisön merkityksen tuloksellisessa liiketoiminnassa ja henkilöstön työviihtyvyydessä.

Kompetenssit: Vuorovaikutusosaaminen, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen

Sisältö

Valmentavan johtamisen tunnuspiirteet ja henkilöstön tavoitteellisen työskentelyn edellytykset työyhteisön toiminnassa

 • Esimiestoiminnan merkitys ja johtajan rooli
 • Valmentavan johtamisen ydin
 • Esimiehen rooli valmentajana
 • Haastavat tilanteet työyhteisössä
 • Muutosjohtaminen
 • Esimiehen työhyvinvointi

Arviointikriteerit

Opintojakson materiaaleihin paneutuminen, aktiivinen osallistuminen keskustelualueille, koosteiden tekeminen kustakin keskustelualueesta ja reflektiopäiväkirjan tekeminen.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Opintojakson hyväksyntä edellyttää aktiivista osallistumista Moodlen keskustelualueille ja kaikkien osa-alueiden koosteiden palautusta ja opintojakson kokoavan reflektiopäiväkirjan palautusta määritellyssä aikataulussa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinjakso sisältää itsenäistä toimintaa verkkoympäristössä, aktiivista osallistumista keskustelualueille, etätehtävien palautuksia, käytännön läheisiä harjoituksia ja kokoavana tehtävänä reflektiopäiväkirjan palautuksen.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.