Non-stop
Kursnamn Motivoiva digineuvonta sotealan asiakastyössä
Kursdatum 01.06.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Soile Juujärvi; Piia Silvennoinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.05.2024 - 24.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Motivoiva digineuvonta sotealan asiakastyössä

01.06.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa – kuvata sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja – toimia digituen eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen – arvioida haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeita digituessa – neuvoa asiakasta tietoturvakysymyksissä – neuvontatyössä tarvittavia taitoja – motivoida asiakasta itsenäiseen digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöön.

 

Sisältö ja sen jaksotus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista moduuleista:

ORIENTAATIO-moduulissa opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen.

SÄHKÖISET PALVELUT JA SOTE-AMMATILLISUUS –moduulissa (1 op) keskityt siihen, millaisia vaikutuksia sote-alan digitalisaatiolla on sote-palveluihin ja miten palveluiden digitalisaatio muuttaa sote-alan ammatillisuutta. Perehdyt myös siihen, miten haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat tulisi huomioida sähköisissä palveluissa. Moduulin kuuluu neljä (4) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

DIGIOSALLISUUS, DIGIKUILUT JA DIGITUKI –moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt siihen, mitä digiosallisuudella tarkoitetaan ja millainen merkitys digituella on digiosallisuuden vahvistamisessa. Perehdyt myös digiosallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, digituen merkitykseen digiosallisuuden vahvistamisessa ja digitukeen liittyviin eettisiin haasteisiin. Moduuliin kuuluu seitsemän (7) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

MOTIVOIVA KESKUSTELU DIGITUEN LÄHESTYMISTAPANA -moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt, miten motivoivan keskustelun menetelmää voidaan soveltaa digituen tilanteissa. Moduuliin kuuluu kaksitoista (12) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy aihealueeseen artikkelien, äänimateriaalien, videoiden ja tehtävien avulla. Teemaan liittyvä kirjallisuus löytyy listattuna Canvasista.

Viiden opintopisteen kokonaisuus vastaa noin 135 tuntia.

Anmälningsinformation

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f