Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Kursdatum 01.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matti Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.01.2024 - 30.11.2024
Anmälningsinformation

Sosiaaliturva ja lainsäädäntö

01.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustut sosiaali- ja terveysalaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä varhaiskasvatuslakiin. Lisäksi mukana on sopivassa määrin sosiaalipolitiikkaa, sosiaaliturvaa, toimeentuloturvaa ja sosiaalivakuutusta koskevia oppimissisältöjä. Muita sisältöjä ovat sote-palvelujen ja varhaiskasvatuksen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä sosiaaliturvaohjauksen digitaaliset palvelut ja sovellutukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Tuntee sosiaalialaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja asetukset, vastuut ja velvollisuudet.
  • Tuntee sosiaaliturvaohjauksen, sen menetelmät ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät.
  • Osaa ohjata asiakasta lakisääteisen sosiaaliturvan ja sitä täydentävien palvelujen hakemisessa.
  • Hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan.
  • Tuntee julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolit sosiaalipalvelujen järjestämisessä

Bedömningskriterier

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (kunkin osion lopussa verkko-oppimisympäristössä).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä / tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelut).

Arviointi: 0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa (pl. opettajien loma-ajat kesä- ja heinäkuu)

Arbetsformer och schemaläggning

Nonstop-opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa oppimistehtävät ja verkkotentit (3 kpl) itse valitsemaan ajankohtana.

Mer information

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Suositellaan oheislukemistoksi alla olevaa teosta:

Tuori, K. & Kotkas, T. (2016). Sosiaalioikeus (5., uud. p.). Talentum Pro. Saatavilla e-kirjana.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautuessasi kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.