Non-stop
Kursnamn Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Kursdatum 01.08.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Teija Rönkä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 30.06.2025
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa

01.08.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa kerätä tietoa maidontuotannossa käytettävien tunnuslukujen laskemista varten.
 • Hän osaa hyödyntää keskeisiä tietolähteitä saadakseen käyttöönsä valmiiksi lasketut tunnusluvut.
 • Hän osaa tarvittaessa muokata tietoja tai valmiita tuloksia tarvitsemaansa muotoon.
 • Hän osaa arvioida tunnuslukujen käyttökelpoisuutta eri tarkoituksiin.
 • Saamansa tiedon perusteella hän osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää lypsykarjatilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa ja kestävässä tuotannossa.
 • Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun maidontuotannossa käytetyistä tunnusluvuista ja mittareista.

Sisältö:

 • Tuotantokierron ja hedelmällisyyden perusteet
 • Tuotannossa ja sen seurannassa Suomessa ja kansainvälisesti käytettävät tietolähteet ja niiden hyödyntäminen
 • eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta
 • tunnuslukujen yhteys tuotannollisiin ja taloudellisiin tuloksiin sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
 • tunnuslukujen käyttö mittareina tuotannon seurannassa ja suunnittelussa.

Förkunskapskrav

Perustiedot maidontuotannosta ja lypsylehmän tuotantokierrosta.

Bedömningskriterier

Arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija osaa nimetä lypsykarjatilan työtehtävissä keskeiset tietolähteet hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotantokierron keskeisten tapahtumien toteuttamisessa. Hän osaa tehdä perustellun yhteenvedon keskeisistä hyvää hedelmällisyyttä ja karjan tuotannonhallintaa kuvaavista tunnusluvuista.

Hyvä 3-4: Opiskelija osaa vertailla ja perustella eri tunnuslukujen ja eri tietolähteiden käyttökelpoisuutta hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotannon suunnitteluvälineinä. Hän osaa analysoida hedelmällisyyden ja tuotantokierron tunnusluvuille asetettavia tavoitteita tuotannon seurannan ja suunnittelun eri tasoilla. Hän osaa arvioida omaa oppimistaan kurssin aikana ja nimetä tulevia oman osaamisensa kehittämistarpeita.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa arvioida ja perustella eri tunnuslukujen käyttökelpoisuutta hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotannon suunnitteluvälineinä monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä, millaisia tavoitteita hedelmällisyyden ja tuotantokierron tunnusluvuille voi asettaa eri tilanteissa ja eri näkökulmista katsottuna. Hän osaa ehdottaa mahdollisia uusia tarvittavia tunnuslukuja täydentämään kokonaiskuvaa hedelmällisyyden seurantaa ja tuotannon suunnittelua varten.

Arbetsformer och schemaläggning

Omatoimiset tehtävät. Ei ryhmätöitä, mutta tutustumista muiden opiskelijoiden tehtävänpalautuksiin keskustelualueella.

Info

Headset/ tietokoneen mikrofoni.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.